ายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ โดยใช้หนังสือการ์ตูน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ชื่องานวิจัย          รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ โดยใช้หนังสือการ์ตูน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ชื่อผู้วิจัย               นางจรัญญา  จินะกาศ ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้เทศบาลเมืองลำพูน

ปีที่ศึกษา              2561

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) สร้างหนังสือการ์ตูน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยหนังสือการ์ตูน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูน เรื่อง  เศรษฐศาสตร์น่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3เศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน   41  คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มโดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียนจาก 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) หนังสือการ์ตูนเรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้พร้อมแผนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยหนังสือการ์ตูนเรื่อง (2) แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนเรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ โดยใช้หนังสือการ์ตูนเรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้  (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนเรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้   สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าความแปรปรวน

ผลการศึกษาพบว่า (1) หนังสือการ์ตูนเรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.17 / 84.55 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ประกอบบทเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และ (3) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนอยู่ในระดับดีมาก