รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ ๕E

ชื่อเรื่อง   :          รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ ๕E กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อผู้ศึกษา :        นางสาวพิไลวรรณ ซาวบุญตัน ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน

ปีที่ศึกษา  :          2557