รางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ที่จังหวัดพิษณุโลก ของกลุ่มสาระภาษาไทย

กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 92 คะแนน
ด.ญ.กัณฑมาศ นันต๊ะนา
ครูผู้ฝึกสอน นางอำไพ วงศ์ใหญ่

โครงงานภาษาไทย ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10 83 คะแนน
ด.ช.ศวิดล คำลือศักดิ์ ,
ด.ญ.ปรีญาณัฐ สีดา ,
ด.ญ.ภิญญดา พิงคะสัน
ครูผู้ฝึกสอน นางสุกัญญา ชัยวงค์
และ นางอำไพ วงศ์ใหญ่

โครงงานภาษาไทย ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 13 84.3 คะแนน
ด.ญ.จิรภัทร ตาปิง ,
ด.ญ.ธวัลรัตน์ พัทธยากุล ,
ด.ญ.ปิยาพร วิจันทร์ตา
ครูผู้ฝึกสอน น.ส.วริยาภรณ์ ทักษชีพดำรง และนางสุดาพร ธิใหม่ธง

กล่าวสุนทรพจน์ไทย ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 12 86 คะแนน
ด.ญ.ปราณปรียา สิทธิเจริญ
ครูผู้ฝึกสอน น.ส.สายทอง ใจทา

คัดลายมือภาษาไทย ป.4-6 รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 17 78 คะแนน
ด.ญ.กัญญ์วรา พรหมณะ
ครูผู้ฝึกสอน นางกมลฉัตร โสภาศรี