รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย จัดกิจกรรมเพื่อสืบสารประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม