รางวัลชนะเลิศการประกวดทรรศการต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน2562 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทรรศการต่อต้านยาเสพติดและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การนำเสนอผลงานชมรม To be number one