รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ที่จังหวัดพิษณุโลก ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 เหรียญทอง ลำดับที่ 4 80 คะแนน
ด.ช.ธีรภัทร ลอมต๊ะพาน ,
ด.ช.ศุภณัฐ จันทร์ผา ,ด.ญ.มยุรฉัตร คำบัว
ครูผู้ฝึกสอน น.ส.กมลชนก สะคำปัน และ นางสาวพิไลวรรณ ซาวบุญตัน

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 รางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 21 65 คะแนน
ด.ช.อภิรักษ์ ทิพย์เวียง ,
ด.ช.ปุณยวัจน์ มะโนชมภู ,
ด.ช.ธนาวัฒน์ ยามูล
ครูผู้ฝึกสอน นางภัทรา วงค์สถาน
และ นางวาสนา ถาวิโร

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้นรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 9 66 คะแนน
นางอัจฉรา ปินทรายมูล