ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นำโดยนายมงคล ใบแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ” หัวข้อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) ” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบหลักสูตรคู่ขนาดที่ใช้ภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษเน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ก้าวสู่ระดับสากลบนพื้นฐานและเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้ นำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

🌼🌼ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน