ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครอุดรธานี

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫🏫 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครอุดรธานี โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ในการศึกษาดูงาน…
1. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด เรกจิโอ เอมีเรีย (Reggio Emilia)
2. การสอนภาษาแบบ โฟนิกส์ (Phonics)
3. การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity – Based Learning)
4. แนวคิดการโค้ช (Coaching)
5. นวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ตา่มโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาสนครอุดรธานี สู่การเป็นครูโค้ช

หลักสูตร : การเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาลยุคใหม่ สู่การเป็นครูโค้ช

โดยฟังบรรยายเรื่อง หลักสูตรที่เปิดสอนของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ การจัดการศึกษาปฐมวัย สรุปภาพรวมการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมชี้แนะแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู บุคลากรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กเล็ก ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน