ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย

                       โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫🏫 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โดยนางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ในการศึกษาดูงาน…
1. การเรียนการสอนด้วยระบบ Lamphun Municipal school E-learning System
2. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phnemics & Phonics) ให้กับผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้าน่เมืองที่ดีให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน