ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการศึกษาดูงาน……..

1. การเรียนการสอนด้วยระบบ Lamphun Municipal school E-learning System

2. การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนตามหลักสูตร เสริมคณิตศาสตร์ FanMath ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

3. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phnemics & Phonics) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน