ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน

ในการศึกษาดูงาน……..

1. การเรียนการสอนด้วยระบบ Lamphun Municipal school E-learning System

2. การศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

3. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phnemics & Phonics) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (9 Frameworks of Phonemics and Phonics)

ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน