ยินดีต้อนรับคณะประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับเทศบาลเมืองลำพูนในการ “ประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564”

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564