ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565

ในวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

โดยมี นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นางพิกุล เกตุชัยโกศล จพง.สถ.ปง. นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายอมฤต แย้มกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) เพื่อให้ความสําคัญกับความสามารถด้านการอ่าน และทําให้ทราบข้อมูลด้านการอ่านของนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป🍀🍀🍀🍀