ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 🙏🙏

ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โดยมี นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายอมฤต แย้มกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (National Test : NT) การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ

1. วิชาคณิตศาสตร์

2. วิชาภาษาไทย

นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป🍀🍀🍀🍀🍀