ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนอีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ (EFL learning Centre)

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนอีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ (EFL learning Centre)

ตามโครงการฝึกอบรมการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการสอน ของคณะครูชาวต่างชาติ ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นสากล