ยินดีต้อนรับคณะครูชาวต่างชาติจากโรงเรียนอีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ (EFL learning Centre)

ยินดีต้อนรับคณะครูชาวต่างชาติจากโรงเรียนอีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ (EFL learning Centre)

ตามโครงการฝึกอบรมการสอน โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางโรงเรียนอีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ (EFL learning Centre) จึงเข้าทำการฝึกประสบการณ์ของชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๖ ท่าน พร้อมผู้สังเกตการณ์ ๕ – ๖ ท่าน โดยแบ่งเป็น ๓ คาบ เรียน ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา 0๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.