มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับตัวแทนนักเรียนและตัวแทนครูผู้สอน

🎗 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 🎗

วันที่ ๑๐ พฤศจิการยน ๒๕๖๕ นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนและตัวแทนครูผู้สอน ได้รับรางวัลดังนี้

🏅งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

🏅งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

🏅โครงงาน ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

🏅โครงงาน ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

🏅การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

          ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสง) ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 🥳🥳