มอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษามากขึ้น