มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน จำนวน 69 คน ณ ห้องโฮม 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้