พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ปลัดเทศบาล และผู้สูงอายุทั้ง 17 ชุมชน ประจำปี 2566

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล เมืองลำพูน ปลัดเทศบาล และผู้สูงอายุทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 18 เมษายน 2566 จัดขึนโดยเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมรดน้ำดำหัวปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความรักความสามัคคี จากนั้นได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา และขอขมาที่ได้ล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ในปีที่ผ่านมา จัดขึ้น บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน