พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ชั้นอนุบาล และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560


เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ชั้นอนุบาล และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน รวมทั้งสิ้น 526 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม