พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองลำพูน ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีฯ

โดย นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธี ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนแบ่งเป็น ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 89 คน ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 109 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 267 คน จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา