พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Fan Math

ชื่องานวิจัย : พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Fan Math
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสาวสร้อยใจ บุญมา