ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกล่าวต้อนรับนักเรียน บรรยายแนะแนวการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง

การจัดการเรียนการสอนระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติในสถานศึกษาทางโรงเรียนฯ

ได้การดำเนินงานโครงการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด