ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสายฝน ไทยกรรณ์

ผู้อํานวยการสถานศึกษา

บุคลากรสถานศึกษา

นางสาวชนัญชิดา พูลทาจักร
นางสาวชลธิชา อินจา
นางธนยากร เลิศลอย
นายมนูญ เทพสุวรรณ