ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์โดยใช้สื่อแผนผังการปกครองส่วนกลางในสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม

ชื่องานวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์โดยใช้สื่อแผนผังการปกครองส่วนกลางในสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
ชื่อผู้ทำวิจัย : นางจรัญญา จินะกาศ