ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ…….

📢📢 ประกาศจากทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3 ประจำปีการศึกษา 2565

โดยให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. – 12.00น. เท่านั้น