ผลการการใช้แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, จังหวัดลำพูน

ชื่อวิจัย : ผลการการใช้แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, จังหวัดลำพูน
สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ผู้วิจัย : นางสาวกมลชนก สะคำปัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน
ปีที่วิจัย : 2560

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 30 คนได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (โดยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม) จำนวน 1 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 10 แผน 3) แบบทดสอบท้ายเล่มของแบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และ 4)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
การวิเคราะห์ข้อมูล หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ที่สร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สถิติที (t-test Dependent Sample) แล้วนำผลการวิเคราะห์ไปแปลความหมาย
ผลการศึกษา พบว่า
1) แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ มีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 85.60/81.78 พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80

2) ความเข้าใจในทักษะทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ หลังการฝึกโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สูงกว่าก่อนการฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน

ABSTRACT

             Kamonchanok Sakhumpun. The report of the development result of using the exercises problem solving with critical Thinking Abitity about Electrical energy for students in Prathom 6 at Pratoolee Municipal School, Lamphun province Department of Provincial Administration Ministry of Government, 2017.
The purposes of this study were for development and testing the readable efficiency about Electrical energy for students in Prathom 6 based 80/80 criteria and to know about the students’ opinion toward after using the exercises.
The sample group consisted of 30 students who were studying in Prathom 6 at Pratoolee Municipal School in Lamphun in the 2017 academic year. The instruments used for gathering data were 1) The exercise books about Electrical energy. 2) The lesson plans about Electrical energy. 3) The test after studying about Electrical energy used as a formative. 4) The questionnaire about Electrical energy for students in Prathom 6 at Pratoolee Municipal School.
The t-test was used to analyze the data in order to measure the item Electrical energy for solving with critical Thinking Abitity before and after using exercise books. The mean and standard deviation of the questionnaire scores were used to measure about Electrical energy for students in Prathom 6 at Pratoolee Municipal School.
The result of using the exercises of solving with critical Thinking Abitity about Electrical energy for students in Prathom 4 at Pratoolee Municipal School were
1) The efficiency of using about Electrical energy for students in Prathom 6 at Pratoolee Municipal School formative test and posttest was 85.60/81.78 percent. This means that the efficiency about Electrical energy was high level (higher than the 80/80 criterion).
2) The students’comprehension after using about Electrical energy was significantly higher than before using the materials at the 0.01 level.
3) The students’ opinion toward about Electrical energy was highly positive