ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดประชุมประเมินหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พุทธศักราช 2564 จากกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม จะทำให้ได้ข้อมูลที่สะท้อน ภาวะปัจจุบันของบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ประสิทธิผลการจัดการศึกษา และผลกระทบ ของหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พุทธศักราช 2565

 

โดยมีนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการ ตัดสินใจปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการใช้หลักสูตรในโอกาศครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมแคเสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้