ชั้นประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายจักรพันธ์ อุ่นเรืองพิง

นางกาญจนา เที่ยงบูรณธรรม

นางสาวดวงใจ อินสี

นางถนอมศรี ขวกเขียว

นางพัชรินทร์ พลอยทับทิม

นางชนิตา กัญจา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายอาทิตย์ สุยะธง

นางสุดาพร ธิใหม่ธง

นางสุภาพร ดวงวัฒนากุล

นางสาวอภิสรา ภัทรสิงหกุล

นางอำพร ภักดีภิบาล

นางพรทิพา พงศ์พนพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายคณาวุฒิ เบญจาภาธนพัต

นางกมลฉัตร โสภาศรี

นางนัทธภัทร ปวนกาศ

นางศรีไพร ใจนันตา

นางสาวอัจฉรา ปินทรายมูล

นางอารุณี เชาวนพูนผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายทินกร สุริวรรณ

นางสาวชญานันท์ ชมชื่น

นางสาวณัฐณี ศรีคำ

นางสาวพรพรรณ์ สะนิทธา

นางสาวเมธารัตน์ อุตม์อ่าง

นางศิริพันธุ์ อิ่มมาก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายทัชธชา ปัญญารัตน์

นางธนภรณ์ วังษา

นางสาวพิชชาภรณ์ ปัญโญใหญ่

นางสาววริยาภรณ์ ทักษชีพดำรง

นางสาวกมลชนก สะคำปัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายเอกพันธ์ การเร็ว

นางนงนาถ ยิ้มแย้ม

นางสาวศิลากาญจน์ รุ่งเรือง

นางสาวสายทอง ใจทา