ชั้นประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายจักรพันธ์ อุ่นเรืองพิง
นางกาญจนา เที่ยงบูรณธรรม
นางสาวดวงใจ อินสี
นางถนอมศรี ขวกเขียว
นางพัชรินทร์ พลอยทับทิม
นางชนิตา กัญจา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายอาทิตย์ สุยะธง
นางสุดาพร ธิใหม่ธง
นางสุภาพร ดวงวัฒนากุล
นางสาวอภิสรา ภัทรสิงหกุล
นางอำพร ภักดีภิบาล
นางพรทิพา พงศ์พนพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายคณาวุฒิ เบญจาภาธนพัต
นางกมลฉัตร โสภาศรี
นางนัทธภัทร ปวนกาศ
นางศรีไพร ใจนันตา
นางสาวอัจฉรา ปินทรายมูล
นางอารุณี เชาวนพูนผล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายทินกร สุริวรรณ
นางสาวชญานันท์ ชมชื่น
นางสาวณัฐณี ศรีคำ
นางสาวพรพรรณ์ สะนิทธา
นางสาวเมธารัตน์ อุตม์อ่าง
นางศิริพันธุ์ อิ่มมาก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายทัชธชา ปัญญารัตน์
นางธนภรณ์ วังษา
นางสาวพิชชาภรณ์ ปัญโญใหญ่
นางสาววริยาภรณ์ ทักษชีพดำรง
นางสาวกมลชนก สะคำปัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายเอกพันธ์ การเร็ว
นางนงนาถ ยิ้มแย้ม
นางสาวศิลากาญจน์ รุ่งเรือง
นางสาวสายทอง ใจทา