ประชุมผู้ปกครอง

วันที่24-28มิถุนายน2562ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.6,ม.3,ป.3,ป.1และระดับชั้นอนุบาล ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ