ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญได้ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้
ต่อมาได้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนในการนำเสนอภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จำนวน 4 รายการ
ต่อมา นายถวัลย์ คำธง ประธานชมรมศิษย์ผู้ปกครองและครูแจ้งกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
จากนั้น นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวแนวทางการพัฒนาการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนและผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ผ่านมา
เมื่อจบการประชุม ทางผู้ปกครองนักเรียนพบปะครูประจำชั้นเพื่อรับผลการเรียนของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560