ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครั้งที่ 5 /2560

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครั้งที่ 5 /2560 ณ ห้องประชุมประตูลี้เธียเตอร์
โดยมีนางจินดา รัตนอังกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกคน
และนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ กล่าวสวัสดีประธานและคณะกรรมการทุกคนจากนั้นเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ