ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
📢 วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา ตลอดจนวางแผน หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และนำเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมโฮมเธียเตอร์ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
2