ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2565

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2565  ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

          

โดยได้รับเกียรติจากนางศรีลัย บริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานแทนการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และนำเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมประตูลี้เธียเตอร์ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                                                     🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟