ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565

📢📢 วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565

โดยได้รับเกียรติจากนางจินดา รัตนอังกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และนำเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมประตูลี้เธียเตอร์ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้