ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 4/2560

เมื่อวัน 25 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 4/2560 โดยมีประธานในการประชุมได้แก่ นางจินดา รัตนอังกูร ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมนั้น นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เสนอวาระต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมสถานศึกษา