ประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายแผนและงบประมาณ

📚 ฝ่ายแผนและงบประมาณ 📚

📕 📖 📚 📒 📓 📔 📕 📗 📘 📙

1. แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) 📒

https://drive.google.com/file/d/1HoWiVSCqsXBrGJy2NZxlSVKzcuQsgchI/view?usp=sharing

2.แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 📔

https://drive.google.com/file/d/1UrBgboyHsCaq83_xzO8aUkwyJZJj4AjO/view?usp=sharing

3.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 📕

https://drive.google.com/file/d/1-mBhi1VB0YGXXMQDQkHu5eZO2QLuoVKG/view?usp=sharing