ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ระกาศโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นระบบออนไลน์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หมายเหตุ:📣📣 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้นำมายื่นในวันสอบ📣📣