ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ…. ป.5, ม2-3

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ 👇👇

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายใบประกาศและให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางในการเข้าสอบ ในวันที่ 26 มีนาคม 2565