ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ……..ป.1

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ 👇👇

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายใบประกาศและให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางในการเข้าสอบ ในวันที่ 26 มีนาคม 2565