นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มาเยี่ยมดูการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ท่านนายกมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ จ .กำแพงเพชร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มาเยี่ยมดูการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้