นักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบประเมินความรู้ CKK PRE JUNIOR

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบประเมินความรู้ CKK PRE JUNIOR ประจําปีการศึกษา 2561​ เพื่อเป็นการวัดมาตรฐานความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ ความสามารถและใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตนเอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ