ธรรมะสอนใจ

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรมธรรมะสอนใจ ในระดับชั้น อนุบาล 


โดย นางสายฝน  ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เปิดกิจกรรมธรรมะสอนใจและให้กำลังใจแก่เด็กๆ อนุบาล

โดยภายในกิจกรรมจะมีฐานกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมทางพระพุทธศาสนามีดังนี้