ทำบันทึกข้อตกลง Memoran of Understanding (MOU) ระหว่างผู้สรรหาครูผู้สอนต่างชาติ (EFL Learning Center)

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการยกระดับประสิทธิภาพทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในการทำบันทึกข้อตกลง Memoran of Understanding (MOU) การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างผู้สรรหาครูผู้สอนต่างชาติ (EFL Learning Center) กับเทศบาลเมืองลำพูน โรงเรียนร่วมลงนาม คือ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครูวิทยากรชาวต่างชาติ ในการจัดการเรียนสอนห้องเรียนหลักสูตร Mini English Program (MEP) ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ที่จะเปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖เป็นต้นไป