ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ที่มีต่อวิชาสังคมศึกษาสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์

ชื่องานวิจัย : ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ที่มีต่อวิชาสังคมศึกษาสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
ชื่อผู้ทำวิจัย : นายเอกพันธ์ การเร็ว