ต้อนรับท่านคณะอนุกรรมการ เพื่อประเมินและคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีปี 2560

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ต้อนรับท่านคณะอนุกรรมการ เพื่อประเมินและคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีปี 2560 โดยได้มีมัคคุเทศก์น้อย นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้นำโดย
ด.ญ.ชนกวนันท์ ตุ่นแก้ว
ด.ช.สุปวีร์ ต๊ะกัน
ด.ช.ยศกร สุปินยา
ได้นำเสนอเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆ ในวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมการเรียนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ Phonics