ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) อ.แม่สายจ.เชียงราย โดย นางสายฝน ไทยกรรณ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้รับชมกิจกรรมการจัดการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษแบบ phonics โดยมีการแสดงการอ่านภาษาอังกฤษแบบ phonics ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลถึงมัธยม และมีการแสดงโชว์ต่างๆ เช่น การแสดงละคร การเล่านิทาน เป็นต้น จากนั้นรับชมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ เช่น โรงเรียนธนาคาร ธนาคารขยะ โครงงานผักเชียงดา ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงงานผักพื้นบ้าน และโครงงานลำไยทับทิมกรอบเป็นต้น