ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพระแท่น จ.กาญจนบุรี

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลพระแท่น จ.กาญจนบุรี จำนวน 100 ท่าน โดย นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้รับชมกิจกรรมการจัดการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษแบบ phonics โดยมีการแสดงการอ่านภาษาอังกฤษแบบ phonics ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลถึงมัธยม และมีการแสดงโชว์ต่างๆ เช่น การแสดงละคร การเล่านิทาน เป็นต้น จากนั้น นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวถึงเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แก่คณะศึกษาดูงาน