“ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับเทศบาลเมืองลำพูนในการประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564”

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ได้ให้การ “ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับเทศบาลเมืองลำพูนในการประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564” ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564